Hjälp…

Allvarligt skadad av sjukvården – Sen skriftligen nekad vård i 30 år…
Läget är nu så kritiskt att hon måste vända sig till allmänheten för att be om hjälp att sprida detta. I hopp om att någon specialistläkare i kirurgi från annat land vill hjälpa henne. Innan det är för sent. Den enda utvägen är en operation som berör blodomlopp, nerver och tarmar.
/ Terapeuterna


Stora blodkärl i buken är strypta, intorkade och ihopfallna.
Portådern släpper inte ifrån sig blod till lever, hjärta, lungor och organ.

Normal hjärtfunktion. Ann-Louise hjärtprofil. Stora blodkärl strypta och intorkade

Hjärtfunktion
Läs på svenska >> Read in English >>


Vagusnerven – Längsta hjärnnerven strypt.
Matsmältningssystemet och inre organ fungerar inte.


Jag var ung, frisk, vältränad och trodde att jag hade hela livet framför mig

Helt ovetande om att jag strax efter detta skulle skadas så allvarligt i vården att det förstörde resten av mitt liv. Efter drygt 30 års resultatlös kamp mot vårdapparaten har jag tvingats fly utomlands vid flera tillfällen för att överleva.

Oskyldigt Drabbad Vid Stranden


Vem är sjuk egentligen?
Vem är sjuk egentligen?
En inblick i Ann-Louise liv genom några terapeuter som känner henne väl. Vi kan alla konstatera att hon är helt orienterad x 3, klar och redig med god ögonkontakt, ingen psykos eller depression framkommer.
Läs på svenska >> Read in English >>

Den maktlöse patienten
Den maktlöse patienten
Sjukvården har nu nekat mig korrekt vård i 26 år och orsakat mycket allvarliga skador. Min berättelse omfattar endast en liten del av det jag blivit utsatt för…
Läs på svenska >> Read in English >>

Min dagliga kamp
Min dagliga kamp
Jag svälter ihjäl och drunknar i mina egna kroppsvätskor
Jag är tvungen att behandla mig dag och natt. Livsviktiga grundläggande behov är urkopplade sedan operationsolyckan 1993…
Läs på svenska >> Read in English >>

Läkarbesöket som ledde till decennier av vanvård...
Fallet Ann-Louise
Historien fram till år 2010 finns sammanfattad i en artikel publicerad i tidningen 2000-Talets Vetenskap.
Läs på svenska >> Read in English >>

Artikel på Newsvoice (2012) Artikel på 2000 Talets Vetenskap (2010)

Newsvoice 2000TV

Klicka bilderna ovan för att läsa mer.

6 reaktion på “Hjälp…

 1. Zaida Granath

  Det här är verkligen ett skrämmande exempel på hur det INTE får gå till i vården.
  Maktfullkomliga läkare som inte kan stå för sina misstag och som bara fortsätter den fysiska och psykiska ”misshandeln” år efter år. Finns det ingen ansvarig med både hjärta och hjärna som kan se till att detta rättas till omedelbart? Läs och dela med er! Till slut blir vi väl tillräckligt många som protesterar….För det här kan drabba vem som helst av oss.

  Svara
 2. eva cayts

  Hurra!
  Den sjuka vården har lyckats ännu en gång eller har de inte det?
  Här finns en redig människa, som inte låtit sig knäckas mentalt,
  utan kämpat vidare trots alla motgångar och ett enormt lidande
  Fruktansvärt att sväva mellan liv och död och sen nekas hjälp.
  känner igen detta jag har själv varit utsatt av miss-vården.
  Låt oss stötta henne rejält, med både pengar och glada hejarop!
  Heja Ann-Louise!
  Jättekram!

  Eva

  Svara
 3. Jerry Persson

  Hej Ann-Louise! Du är inte på något vis ensam om att vara fånge inom Landstingen i Sverige. Trots att regeringen tillsatt en utrednings grupp som har gjort kontroller av patienträttigheterna inom vården så får detta undanhållande och grovt underlåtenhet av gällande lagstiftning på området vård fortsätta utan vidare. Vi patienter ÄGER rätten till rätt vård samt att vi patienter SKALL välja vilka vårdalternativ som finns. Upplysnings skyldighet har samtliga Landstingsanställda .Enligt följande lagstiftning som lyder:

  1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna

  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
  Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).
  Krav på hälso- och sjukvården

  2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt
  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
  2. vara lätt tillgänglig,
  3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
  4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
  5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
  Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
  Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493).
  Ang vård inom rimlig tid (Inom 3 mån).

  3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
  Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge anledning till. Lag (2010:243). ( Regeringen har tagit bort vetenskap och beprövad erfarenhet. Skall vara Internationell beprövad medicin.)

  3 g § Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får
  1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
  2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
  3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
  4. planerad vård (behandlingsgaranti).
  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll. Lag (2010:243).

  3 h § Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin enligt 3 g § första stycket 3 eller 4 ska landstinget se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Lag (2010:243).

  29 a § Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet,
  kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt
  för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska
  verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.

  Samt Patienträttighets stadgan som gäller över Svensk lagstiftning:

  Artikel 35
  Hälsoskydd
  Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som
  fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas
  vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

  Finns även på följande länk: http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/09/05/2013-09-05-landstinget-dalarna-har-over-tid-begatt-som-synes-grundlagsbrott-och-dartill-undanhallit-och-underlatit-eu-ratt-till-fri-rorlighet-for-jerry-persson-borlange/

  Sjukhusläkaren har i en artikel påvisat att Vården behöver övergå till Patientsäkerhet 2.0.
  http://www.sjukhuslakaren.se/2013/09/05/patientsakerhet-2-0-en-fraga-om-kvalitet-i-sjukvarden/

  Tyvärr så kör Landstingen med uttröttningsmetoden så vi sjuka skall på grund av sjukdammen inte orka ta strid trots att vi patienter äger rättigheterna. Detta måste stoppas och samtliga Landsting måste bort för att vi patienter skall få adekvat vård. En enda stor vårdaktör och att patienter sitter i styrelsen för att tillvarata våra intressen. Inte som idag att det max får kosta per patient. Jag har mycket god insyn i detta med vård efter att ha jobbat med dessa frågor direkt emot Socialstyrelsen samt Socialdepartementet. Min erfarenhet är att de styrande aldrig fått verklig insyn i vården och då blir deras beslut där efter. Verkligheten ser helt annorlunda ut och de måste lyssna på Landstings skattebetalarna för de är ju faktiskt arbetsgivare om man hård drar det hela.

  Ann-Louise har hamnat i ett moment 22 som kroniskt bevakats av den läkare/ vården som totalt misslyckats med att tillvara ta hennes behov av vård. Deras tillkortakommanden har resulterat till att hon nu står helt utan rättigheter samt att Landstinget skyddar i det här fallet brottslingen/ läkarna. Alla tips på vård är välkomna i detta fall för att en gång för alla får adekvat vård med en seriös vårdplanering.

  Jerry.

  Svara
 4. Helene U

  Jag ber för dig varje dag – healing för dig genom Healing Koden :)
  Bara ta emot – healingen bara kommer till dig, lovar :)
  Ja, jag håller med allt skrivet – om ”Miss”vården i vårt välfärdsland, där pengarna bestämmer alllt!
  Vi – även jag då – får kämpa för att få rätt vård – och inte hamna i den sjuka karusell som du hamnat i :(
  Men min vän – du är absolut inte ensam – vi är många som är med dig – så även änglarna :)
  Stor änglakram på dig med kärlek :)
  Din vän i Viken,
  Helene

  Svara
 5. Tony Arding

  Jag har sett och hört mycket, Ann Louises fall är nog trots detta det värsta jag upplevt i min sfär av människor. Det som är mest skrämmande, enligt mig, är just att man blir nekad adekvat vård under överskådlig tid pga att någon läkare i ett tidigt skede gjort en ordentlig tavla och att denna följer Dig och Din journal hela resan. Det måste alltså finnas speciella koder i journalen till andra läkare, typ SVBK (Sveda Värk o Bränn Kärring) som ju uppdagades i samband med Fibromyalgins inträde som diagnos. Att finna dessa koder och att idka rättsprocess mot alla inblandande vårdgivare torde vara det enda rätta tillvägagångssättet, dock tar detta uppemot 7-10 år och hjälpen att överleva dagen är akut, både vad gäller livet och kroppen som ekonomiskt. Vi kommer troligen att se fler och fler som hamnar i dessa fruktansvärda situationer och fler och fler som tvingas vända sig till allmänheten för hjälp. Det känns inte värdigt mitt land Sverige och det får inte fortgå. Vi hjälper, med all rätt, människor i nöd runt hela världen med ekonomiska bidrag, tyvärr har vi samma misär i mikroformat alldeles inpå oss och det är dags att vända blickara till gruppen som har drabbats av ”den sjuka vården”. Läs det enorma arbete Ann Louise med vänner lagt ned på nedteckna hennes historia och bli hennes ekonomiska ”fadder” så kan vi hjälpas åt att rädda ett liv i närheten. Mvh Tony

  Svara
 6. Mona Bergqvist

  Jag har känt dig ända sedan ungdomens dar, jag har följ dig för din kamp om livet!
  Ställt mig frågan många ggr hur du orkar, även ställt dig den frågan min kära vän. Hur har du orken att kunna va gla och kunna le?
  Kommer du i håg ditt svar? Du sa: det sista som lämnar oss Mona är hoppet!
  Du har varit med om nederlag efter nederlag inom sjukvården. Att se sin vän så sjuk, att känna maklösheten att inte kunna hjälpa mer än va ett stöd.
  Och det värsta är nog att jag som du litade på sjukvården och dess läkare.
  Men att läkare kan sätta en stämpel på en människa som följer en livet ut är skrämmande.
  Att ge fel vård, medicinering, operation, dyl och sen sopa igen sina misstag.
  Det var bara av en slump pga min ryggskada jag begjorde mina journaler från olika distanser inom sjukvården.
  Och döm min förvåning när jag läste, jag blev först chockad sen förbannad. Det stod osanna ord och läkar utlåtanden. Och att sen få bort dessa utlåtande från journalerna är int lätt. Även jag blev felbehandlad av nonchalanta läkare som ej tog mig på allvar. Visst hade jag kunnat gå vidare och anmäla läkare och sjukhus men min ork fanns inte. Jag hade nog att sörja mitt döda barn.
  Trots din sjukdom och att du nu svävar mellan liv å död. Du ger int upp du tar dig genom dag för dag. Min största önskan är att du får hjälp både medicinskt och ekonomiskt så du kan leva ett drägligt liv. Att du din familj dina barn får upprättelse efter alla dessa år. Du om någon är värd det, du har alltid hjälp andra ställt upp för andra i både vått och torrt. Hur sjuk och dålig du än är har du alltid ett ljussken omkring dig.
  Man blir alltid glad inombords när man möter dig. Du föddes till något speciellt min vän, du är anledningen att jag vet att änglar finns.

  Svara
  Skriv en Kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

För att kontrollera att du är människa: